Όσα είναι καλό να γνωρίζω

Όταν αποφασίσετε να κάνετε αίτηση για ένα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι καλό να γνωρίζετε τα παρακάτω:

Όλες οι πληροφορίες που δίνετε για σας να είναι αληθινές και ακριβείς. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που σας αφορούν έχουν αλλάξει, μεταξύ των οποίων και οι πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας- σας παρακαλούμε να στείλετε τις νέες πληροφορίες εντός 1 εβδομάδας από την ημερομηνία της αλλαγής. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό μας ως μέρος της αίτησης μπορεί να επηρεάσουν το κατά πόσον ή όχι θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί η αίτησή σας.

Αν ο υπεύθυνος για τις εγγραφές σας ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αίτησή σας, σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε άμεσα και να διευκολύνετε τη διαδικασία.

Σε περίπτωση που χρειάζεται να προγραμματισθεί μια συνέντευξη -όπου μια συνέντευξη αποτελεί μέρος της διαδικασίας εγγραφής- σας παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να παρουσιαστείτε στη συνέντευξη, το συντομότερο δυνατό και σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο για την ημερομηνία που σας ζητήθηκε, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τον υπεύθυνο εγγραφών και να του εξηγήσετε τους λόγους που δεν σας επιτρέπουν να κάνετε την συνέντευξη την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και να την αναπρογραμματίσετε. Η επικοινωνία πρέπει να είναι έγγραφη στο email registrations@cosmoanelixis.gr.

Στην περίπτωση που νέες απρόβλεπτες συνθήκες καθιστούν δύσκολο ή αδύνατο για σας να συνεχίσετε την παρακολούθηση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγκαίρως και να εξερευνήσουμε, είτε τη δυνατότητα να γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις για σας ή να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να απελευθερωθεί η θέση και να προσφερθεί σε άλλον υποψήφιο.

Οι αξίες και οι προσωπικές πεποιθήσεις είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Σας παρακαλούμε να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τις αξίες και τη φιλοσοφία μας. Έτσι, σας παρακαλούμε να είστε ευγενικοί όταν επικοινωνείτε με άλλους εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευτικούς ή την εκπαιδευτική μας ομάδα μας, να αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις αποφάσεις σας, να είστε συνεργάσιμοι και να έχετε ομαδικό πνεύμα σεβασμού του πολιτισμού και των αξιών όλων των άλλων στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες που συνοδεύουν το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να δείτε όλα τα ειδικά κριτήρια εισαγωγής που αναφέρονται κάθε φορά.