Αδελφοποίηση

Η αδελφοποίηση είναι μια διμερής συμφωνία ανάμεσα στην cosmoanelixis και κάθε ΜΚΟ, Ένωση ή Εκπαιδευτικό ή άλλο Ίδρυμα που προωθεί τις ίδιες αρχές, κινείται από τις ίδιες αξίες και έχουν κοινό ενδιαφέρον για τις Προγεννητικές Επιστήμες και Επιστήμες Ζωής και βασίζεται πάνω στην αρχή της αμοιβαιότητας (WHO, 2001). 

Στόχος είναι η προώθηση της γνώσης, της επαγγελματικής εμπειρίας, των αποτελεσμάτων έρευνας, των ιδεών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και σχετικών πληροφοριών προκειμένου ο κόσμος να αντιληφθεί την σημασία της Προγεννητικής και Περιγεννητικής εμπειρίας για την υγεία και την ευδαιμονία των ανθρώπων. 

Η αδελφοποίηση προσφέρει ευκαιρίες για συναδελφική υποστήριξη και υποστήριξη μέντορα μεταξύ των συμμετεχόντων και είναι εξαίρετο εργαλείο που μπορεί να ανεβάσει την ανθρώπινη συνειδητότητα και να προωθήσει την ειρηνική συνεργασία για το καλό όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Στηρίζεται στην ισότητα και τα δύο μέρη θεωρούνται ότι ισότιμα προσφέρουν και δέχονται. Υπάρχει πάντα γραπτή ή προφορική συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη και η διάρκεια της αδελφοποίησης είναι τέτοια σε χρόνο που να επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού ή κοινοτικού προγράμματος.

Όλες οι ανταλλαγές γίνονται μέσα σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και διαύγειας και τα δύο μέρη είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουν ότι όλοι έχουν κάτι να μάθουν και κάτι να προσφέρουν.

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Αδελφοποίησης, τα δύο μέρη προχωρούν στην εκπόνηση του προγράμματος δράσης και συμφωνούν ποιες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις έχει να διεκπεραιώσει το κάθε μέρος. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής υπογράφεται το Συμβόλαιο Δέσμευσης προκειμένου να είναι τα πάντα καθαρά και κατανοητά και να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Ταυτόχρονα, καταρτίζεται το πρόγραμμα συγκέντρωσης πόρων που θα επιτρέψει στην αδελφοποίηση να συνεχίσει το έργο της και να υλοποιήσει τους στόχους της.

Οι δράσεις της Αδελφοποίησης μπορούν να είναι διαφόρων ειδών.
Η cosmoanelixis ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις παρακάτω δράσεις:

 • Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές: Όταν εμπειρογνώμονες και από τις δύο πλευρές μπορούν –κάνοντας χρήση της τεχνολογίας ή με κλασσικούς τρόπους- να εμπλακούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για μια περίοδο χρόνου (σύντομη π.χ. 2-3 εβδομάδες, ή μακρότερη π.χ. 6 μήνες) με στόχο είτε την διδασκαλία είτε την μαθητεία.
 • Ανταλλαγή Πληροφορίας: Διαφέρουν από τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές στο γεγονός ότι ο κύριος στόχος εδώ είναι η ανταλλαγή βασικών, ουσιωδών πληροφοριών.

 • Τεχνικές Ανταλλαγές: Όταν εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο με στόχο να υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή δράση.

 • Συνεργασία σε τεχνικά θέματα όταν και τα δύο μέρη συμφωνούν να εργαστούν από κοινού και να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με συγκεκριμένο θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

 • Επιτόπου Εκπαίδευση: Όταν εμπειρογνώμονας ενός μέρους προσκαλείται στο άλλο μέρος για να διδάξει.

 • Αποστολές Μελέτης: Όταν μέλη του ενός μέρους επισκέπτονται το άλλο μέρος που στην προκειμένη περίπτωση φιλοξενεί με στόχο είτε να διδάξει είτε να διδαχθεί.

Τα Οφέλη

Όλες οι παραπάνω μορφές Αδελφοποίησης είναι εξαίρετος τρόπος εργασίας σε πολύ-πολιτισμικά πλαίσια με πολλαπλά οφέλη:

 • Αναπτύσσει Ικανότητες μέσα από την μεταφορά και ανταλλαγή δεξιοτήτων, τεχνολογίας και γνώσης.

 • Εντοπίζει Βέλτιστες Πρακτικές , επειδή προσφέρει ευκαιρίες προκειμένου να εντοπιστούν επιτυχείς πολιτικές, τεχνικές και παρεμβάσεις και προωθεί τα αποτελέσματα αυτά ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους.

 • Είναι αποτελεσματική επειδή μια αδελφοποίηση οδηγεί στην σύλληψη, σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία ισχυρότερων και πιο αποδοτικών προγραμμάτων.

 • Δημιουργεί Σχέσεις επειδή υποστηρίζει την σύσφιξη των σχέσεων και οδηγεί σε φιλίες που βελτιώνουν την ενότητα ανάμεσα στους Εκπαιδευτές και την κοινότητα.

 • Ευνοεί την Δικτύωση επειδή και τα δύο μέρη ωφελούνται από τα υπάρχοντα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα που διαθέτουν τα μέρη.

 • Ενισχύει την Αδελφοσύνη, επειδή δημιουργεί αίσθηση του ανήκειν ανάμεσα στα μέρη και την κοινότητα που δημιουργείται.

Η Διαδικασία της Αδελφοποίησης

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε Πρόγραμμα Αδελφοποίησης με την cosmoanelixis, θα χαρούμε πολύ να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Στείλτε μας ένα email εκδήλωσης του σχετικού ενδιαφέροντός σας στην διεύθυνση info@cosmoanelixis.gr κι ας εξερευνήσουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην αδελφοποίηση με τον καλύτερο τρόπο.

Η συνήθης διαδικασία είναι η εξής:

 • Φάση 1: Αυτό- Εξέταση (με στόχο να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να καταλάβει τα δυνατά του σημεία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τις προθέσεις του και τις ανάγκες.

 • Φάση 2: Ανάπτυξη των Όρων της Συμφωνίας μέσα από την επικοινωνία που θα αρχίσει με σκοπό τον εντοπισμό των πόρων και το πώς μπορούν αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο για να ικανοποιήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες.

 • Φάση 3: Υπογραφή της Συμφωνίας

 • Φάση 4: Έναρξη της Σχέσης Αδελφοποίησης με διαδικασίες γνωριμίας και ανταλλαγής ιδεών, στόχων κλπ και συζήτηση διαφορών. Στόχος να βρεθεί κοινός χώρος και τρόπος δράσης.

 • Φάση 5: Στρατηγικός Σχεδιασμός και χάραξη της πορείας που θα μας φέρει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

 • Φάση 6: Χρηματοδότηση, με στόχο την εξασφάλιση κεφαλαίων που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων.

 • Φάση 7: Νομικά Θέματα έτσι ώστε όλο το πρόγραμμα δράσης να μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στα νόμιμα πλαίσια π.χ. συγκέντρωση κεφαλαίων, εκπαίδευση κλπ.

 • Φάση 8: Υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου μέσω κοινής εργασίας

 • Φάση 9: Υποστήριξη της Σχέσης μέσα από διαδικασίες που προάγουν την σχέση πέρα από διαφορές κα άλλες προκλήσεις.

 • Φάση 10: Αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί και από τις δύο πλευρές.

 • Φάση 11: Ολοκλήρωση. Όταν ο στόχος της Αδελφοποίησης έχει επιτευχθεί.

 • Φάση 12: Πέρα από την Αδελφοποίηση: Δημιουργία Πλατφόρμας Ανταλλαγής με την συμμετοχή όλων όσων είχαν πάρει μέρος σ’ αυτό ή άλλα προγράμματα Αδελφοποίησης με την cosmoanelixis και στόχο την διατήρηση του οφέλους που έχει προκύψει, την περαιτέρω ανταλλαγή και την περαιτέρω ενδυνάμωση.

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ COSMOANELIXIS;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΩΡΑ!

Στείλτε μας το email σας στην διεύθυνση info@cosmoanelixis.gr κι ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί το επόμενο πρόγραμμα Αδελφοποίησης πραγματικότητα!